وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی، هەڵی کار، etiketi için sonuçlar